Asas Membaca - Fonik - Kesedaran Fonemik - Kesedaran Fonologi - Seni Ajar Membaca

Perbezaan Antara Kesedaran Fonologikal dan Fonemik dengan Fonik

Dalam proses pembelajaran bahasa, terdapat konsep penting yang perlu difahami untuk membantu kanak-kanak memahami dan menguasai bahasa dengan berkesan. Tiga konsep yang sering diperbincangkan adalah kesedaran fonologikal, kesedaran fonemik, dan fonik. Ketiga-tiga konsep ini berkait rapat dalam memahami aspek fonetik dan fonologi dalam bahasa. Namun, mereka mempunyai perbezaan yang penting.

  1. Kesedaran Fonologikal:

Kesedaran fonologikal merujuk kepada keupayaan untuk mengenal, membezakan, dan memanipulasi bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Ini melibatkan kesedaran terhadap bunyi-bunyi awal, tengah, dan akhir dalam perkataan serta kesedaran terhadap struktur bunyi seperti suku kata dan fonem. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai kesedaran fonologikal yang baik dapat mengenali bahawa perkataan “bola” mempunyai dua suku kata, iaitu “bo-la”.

  1. Kesedaran Fonemik:

Kesedaran fonemik adalah langkah seterusnya selepas kesedaran fonologikal. Ia melibatkan kesedaran terhadap fonem-fonem dalam bahasa. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang boleh membezakan makna perkataan. Kanak-kanak yang mempunyai kesedaran fonemik yang baik dapat mengenal, membezakan, dan memanipulasi fonem-fonem dalam perkataan. Contohnya, mereka boleh membezakan fonem /b/ dalam perkataan “bola” daripada fonem /s/ dalam perkataan “susu”.

  1. Fonik:

Fonik adalah pendekatan pengajaran membaca yang berfokus pada hubungan antara fonem dan huruf-huruf yang mewakili fonem tersebut dalam tulisan. Ia mengajar kanak-kanak untuk menghubungkan bunyi dengan huruf-huruf tertentu. Contohnya, dalam fonik, kanak-kanak akan diajar bahawa fonem /b/ biasanya diasaskan dengan huruf ‘b’ dalam perkataan bertulis. Pendekatan ini membantu kanak-kanak menguasai kemahiran membaca dan mengeja.

Perbezaan Utama:

  • Kesedaran fonologikal adalah keupayaan untuk mengenali dan memahami sukukata dalam perkataan secara bahasa lisan.
  • Kesedaran fonemik adalah keupayaan untuk mengenal dan membezakan fonem-fonem dalam perkataan.
  • Fonik adalah pendekatan pengajaran yang menekankan hubungan antara fonem dan huruf dalam bahasa bertulis.

Sementara kesedaran fonologikal dan fonemik lebih kepada pemahaman bunyi-bunyi dalam bahasa, fonik lebih kepada aspek tulisan dan membaca. Kesemua konsep ini adalah penting dalam perkembangan literasi kanak-kanak, dan pengajaran yang efektif akan menggabungkan unsur-unsur kesemua tiga konsep ini untuk membantu kanak-kanak memahami dan menggunakan bahasa dengan baik.

Leave a Reply